Κατασκευή Παραθεριστικού Συγκροτήματος στη Μονεμβασία